صفحات زیستی

با ایجاد صفحات زیبا که تمام لینک های مهم شما را در یک صفحه گروه بندی می کند، فالوورهای خود را تبدیل کنید.

شروع کنید Contact sales

لینک دون ، کوتاه کننده لینک

One link to rule them all.

Create beautiful profiles and add content like links, donation, videos and more for your social media users. Share a single on your social media profiles so your users can easily find all of your important links on a single page.

شروع کنید
The new standard
Trackable to the dot.

Profiles are fully trackable and you can find out exactly how many people have visited your profiles or clicked links on your profile and where they are from.

شروع کنید
Trackable to the dot

Take control of your links

You are one click away from taking control of all of your links, and instantly get better results.